İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren ile çalışan arasındaki ilişkileri, çalışma koşullarını düzenleyen, ülkemizde 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu ile Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun ile ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü) ve Avrupa Birliği normlarına uygun değişiklikler yapılmış ve çalışma ilişkileri toplumsal gelişmeye paralel olarak günümüzün modern anlayışı çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. Yeni kanun ile çalışma ilişkilerini geleneksel bir anlayış içerisinde sürdürme imkanı ortadan kalkmış, çalışanlar ile ilgili her bir işlemin işvereni bağlayan hukuki zorunluluğu getirilmiştir. Özellikle elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanması gereken zorunlulukların sayısı artmıştır. 

Tiryaki Hukuk Bürosu, iş güvenliği hususunda uzun yıllar kamu kurumunda çalışmış deneyimli danışmanlarımızın da desteğini de alarak,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili müvekkillerine sunduğu avukatlık hizmetlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

  • İş ve sosyal sigortalar hukuku alanında işverenlerin uyması gereken yasal zorunluluklarla ilgili genel hukuki danışmanlık
  • İş sözleşmelerinin ve anlaşmalarının hazırlanması
  • Müvekkillerimizin iş hukuku ile ilgili leh ve aleyhindeki davaların takip edilmesi
  • İstihdamın dışsallaştırılmasının ve işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların işveren adına anlaşma veya dava yoluyla çözülmesi
  • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
  • İş akdinin feshi, izin, ücret, işten ayrılma, işe iadeye ilişkin davalar takibi
  • Personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlar